Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

SYS006: Pendlingsstrømmer inn og ut fra Oslo (sysselsatte 15-74 år) (B) 2008-2023

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
13.05.2024
sysselsatte
årlig
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gamle Oslo , Grünerløkka , Sagene ,

Valgt 0 av totalt 43

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Gamle Oslo , Grünerløkka , Sagene ,

Valgt 0 av totalt 45

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Tabellen viser sysselsatte med arbeidssted i Oslo i alderen 15 til 74 år per 4. kvartal hvert år, fordelt på bosted. En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken. Tabellen gir en indikasjon på innpendling til Oslo, men viser ikke pendlingsreiser. Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015. Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys For å lese mer om pendling til og fra Oslo, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/naringsliv-sysselsetting-og-pendling/