Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

SYS004: Sysselsatte etter arbeidssted og bosted, fordelt på næring (SN2007 3-siffer) (B) 2008-2022

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
13.04.2023
sysselsatte personer
årlig
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01.1 Dyrking av ettårige vekster , 01.2 Dyrking av flerårige vekster , 01.3 Planteformering ,

Valgt 0 av totalt 265

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Tabellen viser sysselsatte i alderen 15 til 74 år med arbeidsted og/eller bosted i Oslo per 4.kvartal og fordelt på næringskoder. En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst
én times varighet i løpet av referanseuken.
Næring gjelder virksomheten hvor personen arbeider, og virksomhetene er kategorisert etter standard for næringsgruppering for 2007 (SN 2007). Se mer informasjon om SN2007 her:
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden.
Se nærmere omtale her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6