To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

SYS004: Sysselsatte etter arbeidssted og bosted, fordelt på næring (SN2007 3-siffer) (B) 2008-2023

Choose variables

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
5/13/2024
sysselsatte personer
årlig
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Selected 0 of total 19

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.01.1 Dyrking av ettårige vekster , 01.2 Dyrking av flerårige vekster , 01.3 Planteformering ,

Selected 0 of total 265

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Selected 1 of total 16

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Tabellen viser sysselsatte i alderen 15 til 74 år med arbeidsted og/eller bosted i Oslo per 4.kvartal og fordelt på næringskoder. En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst
én times varighet i løpet av referanseuken.
Næring gjelder virksomheten hvor personen arbeider, og virksomhetene er kategorisert etter standard for næringsgruppering for 2007 (SN 2007). Se mer informasjon om SN2007 her:
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden.
Se nærmere omtale her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6