Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

SYS002: Sysselsatte (15-74 år) og sysselsettingsandel etter alder og kjønn (D) 2003-2023

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
13.05.2024
flere
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Bydel Gamle Oslo , Bydel Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 118

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Statistikken viser antall sysselsatte (15-74 år) bosatt i Oslo i 4. kvartal, referansebefolkning som er bosatte 01.01 påfølgende år, og sysselsettingsandel basert på disse to måltallene.Tabellen inneholder alle sysselsatte som bor i Oslo (15-74 år) uavhengig av arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon ''e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes somsysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder.For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015. Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden. Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsyshttps://ssb.no/regsys Områder/grupper med lav befolkning kan få sysselsettingsandeler på over 100% grunnet flyttinger fra målepunkt for sysselsatte (4.kvartal) og målepunkt for referansebefolkning (1.1. året etter). Dette gjelder spesielt sentrum og personer uten registrert adresse. Disse verdiene er fjernet fra tabellen.