To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

SYS002: Sysselsatte (15-74 år) og sysselsettingsandel etter alder og kjønn (D) 2003-2023

Choose variables

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
5/13/2024
flere
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Oslo i alt , Bydel Gamle Oslo , Bydel Grünerløkka ,

Selected 0 of total 118

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable

Selected 0 of total 6

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Selected 1 of total 21

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Statistikken viser antall sysselsatte (15-74 år) bosatt i Oslo i 4. kvartal, referansebefolkning som er bosatte 01.01 påfølgende år, og sysselsettingsandel basert på disse to måltallene.Tabellen inneholder alle sysselsatte som bor i Oslo (15-74 år) uavhengig av arbeidssted. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon ''e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes somsysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder.For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015. Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden. Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsyshttps://ssb.no/regsys Områder/grupper med lav befolkning kan få sysselsettingsandeler på over 100% grunnet flyttinger fra målepunkt for sysselsatte (4.kvartal) og målepunkt for referansebefolkning (1.1. året etter). Dette gjelder spesielt sentrum og personer uten registrert adresse. Disse verdiene er fjernet fra tabellen.