Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

SYS001: Sysselsatte (15-74 år) fordelt på arbeidssted og bosted (G) 2007-2023

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
08.05.2024
sysselsatte personer
Statistisk sentralbyrå
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Sentrum 1 /rode 1 , 0102 Sentrum 1 /rode 2 , 0103 Sentrum 1 /rode 3 ,

Valgt 0 av totalt 613

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Tabellen viser sysselsatte med arbeidssted i Oslo i alderen 15 til 74 år, som er sysselsatte per 4. kvartal hvert år. En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken. For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er færre enn 3 observasjoner. I tabellen kan verdiene 0 og 3 (antall i befolkningen) bety både 0, 1, 2 og 3. Tabellen er delt inn i geografiske bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/ Kommentarer til tabellen
Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden.
Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys