To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

SYS001: Sysselsatte (15-74 år) fordelt på arbeidssted og bosted (G) 2007-2023

Choose variables

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
5/8/2024
sysselsatte personer
Statistisk sentralbyrå
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0101 Sentrum 1 /rode 1 , 0102 Sentrum 1 /rode 2 , 0103 Sentrum 1 /rode 3 ,

Selected 0 of total 613

Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Selected 1 of total 17

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Tabellen viser sysselsatte med arbeidssted i Oslo i alderen 15 til 74 år, som er sysselsatte per 4. kvartal hvert år. En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken. For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er færre enn 3 observasjoner. I tabellen kan verdiene 0 og 3 (antall i befolkningen) bety både 0, 1, 2 og 3. Tabellen er delt inn i geografiske bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/ Kommentarer til tabellen
Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden.
Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys