Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

INN007: Husholdninger med lavinntekt etter husholdningstyper, med og uten korrigering for formue (D), 2013-2022

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
30.11.2023
Husholdninger
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 301 Oslo i alt , 01 Gamle Oslo , 02 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 114

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Tabellen viser antall og andel husholdninger med lavinntekt innen ulike grupper i Oslo etter bydel og delbydel. Studenthusholdninger er utelatt fra statistikken. Tabellen bruker EU-skalen for lavinntektshusholdninger: Husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 60 prosent av medianinntekten for Oslo. Videre er husholdningsinntekten skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3. Det er viktig å påpeke at tabellen altså viser lavinntekt i forhold til Oslo-medianen, og ikke medianinntekten for Norge. Les mer om de EU-skalaen her:
https://www.ssb.no/a/magasinet/slik_lever_vi/lenker.html
Variabelen husholdningstype inneholder tre ulike inndelinger; Husholdninger i alt, husholdninger med barn under 18 år og husholdninger med ikke-vestlig landbakgrunn. Sistnevnte kategori inneholder husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre og har landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EFTA. Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/