Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

INN006: Husholdninger hvor over halvparten av inntekten kommer fra overføringer (D), 2007-2022

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
19.12.2023
flere
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 114

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Tabellen viser andel husholdninger hvor over halvparten av husholdningsinntekten før skatt kommer fra offentlige overføringer. Husholdninger der hovedinntektstaker er over 66 år og studenthusholdninger er utelatt av statistikken. Offentlige '
'overføringer defineres som sosialhjelp, dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte, ytelser fra folketrygden, grunn- og hjelpestønad, barnetrygd inkl. småbarnstillegg, engangsstønad ved fødsel, fødsels- og adopsjonspenger, kontantstøtte, skattefri stønad '
'til barnetilsyn, utdanningsstønad for enslige forsørgere, studiestipend, sykepenger, individstønad, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad mm.
Tabellen inneholder to ulike husholdningstyper. Husholdninger i alt og Husholdninger med barn under 18 år. '
'Måltallet Antall viser antall husholdninger hvor over halvparten av husholdningsinntekten før skatt kommer fra offentlige overføringer, for valgte husholdningstype.
Måltallet Andel viser antall husholdninger hvor over halvparten av husholdningsinntekten '
'før skatt kommer fra offentlige overføringer, som andel av antall husholdninger for valgte husholdningstype.