Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

INN004: Antall personer fordelt på inntektsintervaller etter kjønn (D), 2008-2022

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
30.11.2023
personer
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 114

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inntekt i alt , 0-49 999 kr , 50-99 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Definisjoner: Statistikken omfatter befolkningen i alderen 30 til 59 år. Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter. Alminnelig inntekt er inntekt etter beregningsgrunnlag for kommune-, fylkes- og fellesskatt, men før særfradrag. Toppskattegrunnlaget omfatter personinntekt fra lønnet arbeid, beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra pensjoner. Grunnlag for toppskatt. Fra og med inntektsåret 2016 er det innført en ny trinnskatt som erstatter toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt.
Pensjonsgivende inntekt er det samme som toppskattegrunnlaget fratrukket utbetalt alders- og uførepensjon.
Tabellen er delt inn i administrative bydeler og delbydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/
For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er 10 eller færre observasjoner.
Tabellen inneholder toppskattegrunnlag til og med inntektsåret 2015, og trinnskattegrunnlag fra og med inntektsåret 2016. For mer informasjon om trinnskatt: http://www.skatteetaten.no/nn/Tabellar-og-satsar/trinnskatt/ Mer informasjon: For å lese mer om innbyggernes inntekt i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/inntekt/ Datakilde: Statistisk sentralbyrå. For nærmere informasjon, se http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar'