Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

INN003: Gjennomsnittsinntekt etter husholdningstyper, etter skatt per forbruksenhet (D), 2007-2022

Velg variabler

INN003: Gjennomsnittsinntekt etter husholdningstyper, etter skatt per forbruksenhet (D), 2007-2021
30.11.2023
kroner
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 114

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Definisjoner:
Tabellen viser gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt per forbruksenhet. Studenthusholdninger er ikke inkludert.
Inntekt etter skatt er samlet inntekt der utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra. Samlet inntekt omfatter summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter pluss diverse overføringer. Inntekten måles ved at man ser på den samlede husholdningsinntekten for alle som tilhører samme hushold. Inntekten justeres for stordriftsfordeler og ulik husholdningsstørrelse. Dette gjøres ved å regne om husholdningsinntekten til 'ekvivalentinntekt'; en inntekt som skal kunne sammenlignes på tvers av husholdninger av ulik størrelse og sammensetning. En ekvivalensskala, eller forbruksvekt, gir dermed uttrykk for hvor stor inntekt en husholdning på for eksempel fire personer må ha, for å ha samme levestandard eller økonomisk velferd som en enslig person. Ekvivalentinntekten fordeles likt ut på hvert enkelt husholdningsmedlem.
EU-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.
Tabellen kan vise følgende husholdningstyper:
Alle husholdninger
Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn
Mor/far med barn
Flerfamiliehusholdninger og annet
Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/
Datakilde: Statistisk sentralbyrå