Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

INN002: Gjennomsnittsinntekt etter utdanningsnivå (D), 2008-2022

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
30.11.2023
kroner
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 118

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Definisjoner:
Statistikken omfatter befolkningen 17 år og eldre, per 31.12 i inntektsåret.
Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter.
Alminnelig inntekt er inntekt etter særfradrag og beregningsgrunnlag for kommune-, fylkes- og fellesskatt.
Toppskattegrunnlaget omfatter personinntekt fra lønnet arbeid, beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra pensjoner. Grunnlag for toppskatt. Fra og med inntektsåret 2016 er det innført en ny trinnskatt som erstatter toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt.
Pensjonsgivende inntekt er det samme som toppskattegrunnlaget fratrukket utbetalt alders- og uførepensjon.
Statistikken viser befolkningen etter høyeste avsluttede utdanning. For nærmere informasjon om klassifisering av utdanningsnivå, se http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar/
Tabellen er delt inn i geografiske bydeler og delbydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/
For å lese mer om innbyggernes inntekt i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/inntekt/
Datakilde:
Statistisk sentralbyrå. For nærmere informasjon, se http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aartert