To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

SYS005: Arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET) for personer 15+ år, etter bosted, alder og utdanning (B) 2016-2022

Choose variables

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
5/14/2024
personer
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Selected 0 of total 19

Optional variable

Selected 0 of total 5

Optional variable

Selected 0 of total 5

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I alt , I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak , Sysselsatte ,

Selected 0 of total 12

Optional variable
Mandatory

Selected 1 of total 7

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Bosatte 15 år og over fordelt på utdanningsvnivå, alder og deres tilknytning til arbeidslivet. Tabellen inneholder en gruppe for NEET som står for 'Neither in Employment, Education or Training' og er altså personer som ikke er sysselsatt, i utdanning eller i et arbeidsmarkedstiltak. Tallene i statistikken baserer seg på informasjon fra system for persondata (SFP). Dette systemet består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å kompensere for manglende arbeidsinntekt. I SFP finnes det også demografiske bakgrunnsvariabler, slik som kjønn og alder. De fleste variabler hentes direkte fra de forskjellige grunnlagsregistrene, mens enkelte blir konstruert ved å kombinere data fra ulike kilder. Tellingstidspunktet er 4. kvartal hvert år. De viktigste datakildene i SFP er SSBs registerbasert sysselsettingsstatistikk og utdanningsstatistikk (igangværende utdanning), Det sentrale folkeregisteret (DSF) og NAVs registre over arbeidsledige og personer på ulike tiltak og offentlige ytelser. Tallene for sysselsatte til og med 2014 er basert på data fra NAVs Arbeidsgiver-/arbeidstakerregister (Aa-registeret) og lønns- og trekkoppgaveregister (LTO-registeret). Fra og med 2015 er disse erstattet med A-ordningen. I tillegg til a-ordningen benyttes andre registre, der de viktigste er selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige fra Vernepliktsverket og Enhetsregisteret. Les mer om datakildene for sysselsatte i «Om statistikken» for registerbasert sysselsettingsstatistikk. Tall for registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak bygger på data fra NAVs saksbehandlersystem, ARENA (tidligere SOFA-søker). Registeret omfatter blant annet personer registrerte som helt arbeidsledige, personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak, samt personer med nedsatt arbeidsevne.