Personer i alderen 16 til 66 år med redusert funksjonsevne etter kjønn (D)

Definisjoner

Tabellen viser antall personer i alderen 16 til 66 år med redusert funksjonsevne.

Redusert funksjonsevne er i tidsperioden 2000 til og med 2009 definert som personer som er registrert i FD-trygd basen på ett eller flere av disse områdene pr 30.11: Uførepensjon, sykepenger, medisinsk rehabilitering, foreløpig uførestønad eller arbeidssøkerstatus=yrkeshemmet. Fra og med 2010 er redusert funksjonsevne definert som de med nedsatt arbeidsevne, i tillegg til de som mottar sykepenger eller uførepensjon. Nedsatt arbeidsevne omfatter personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra NAV for å få eller beholde arbeid. Dette medfører at tallene før 2010 og fra og med 2010 ikke er sammenlignbare.

For mer informasjon om nedsatt arbeidsevne se NAV; https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Nedsatt+arbeidsevne

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Personer i alderen 16 til 66 år med redusert funksjonsevne etter kjønn (D)

Identifikasjonsnummer

levekaarfunkevne

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-20

Notater

For å lese mer om innbyggernes levekår i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/levekar/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.