Sosialhjelpsmottakere i befolkningen etter alder (B)

Definisjoner

For informasjon om hvordan statistikken er innhentet og definisjoner, se: <https://www.ssb.no/soshjelpk>;

- Kategorien "Sum bydeler" vil frem til 2016 inneholde dobbelttellinger ettersom sosialhjelpsmottakere som flytter fra en bydel til en annen i løpet av året registreres i to ulike bydeler. Fra 2016 er mottakerne kun telt i den siste bydelene som de er registrert i og "Sum bydeler" vil deretter ikke ha dobbelttellinger.

- I kategorien "Oslo i alt" telles samtlige sosialhjelpsmottakere kun én gang.

I utregningen av andeler er det benyttet folkemengde ved utgangen av året. Kategorien "I alt" inkluderer befolkningen over 17 år.

I løpet av 2016 var det i Oslo kommune en omlegging til nytt fagsystem (Fasit). Dette har hatt påvirkning på statistikken, spesielt på bydelsnivå. Statistikken fra 2016 og senere er egner seg derfor i liten grad til sammenligning med tidligere år.

Full tittel

Sosialhjelpsmottakere i befolkningen etter alder (B)

Identifikasjonsnummer

Antall-og-andel-sosialhjelpsmottakere-i-befolkningen-etter-alder

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for analyse og utvikling Velferdsetaten sau@vel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-03

Datakilde

Statistikken er utarbeidet av Velferdsetaten på bakgrunn av opplysninger Oslo kommune rapporterer gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.