Sysselsatte og sysselsettingsandel etter alder og kjønn (D)

Definisjoner

Statistikken viser antall sysselsatte (15-74 år) bosatt i Oslo i 4. kvartal, referansebefolkning som er bosatte 01.01 påfølgende år, og sysselsettingsandel basert på disse to måltallene.Tabellen inneholder alle sysselsatte som bor i Oslo (15-74 år) uavhengig av arbeidssted.

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Full tittel

Sysselsatte og sysselsettingsandel etter alder og kjønn (D)

Identifikasjonsnummer

Sysselsatte-andel-kjonn-alder-delbydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-11

Notater

Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden.
Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys

Områder/grupper med lav befolkning kan få sysselsettingsandeler på over 100% grunnet flyttinger fra målepunkt for sysselsatte (4. kvartal) og målepunkt for referansebefolkning (1.1. året etter). Dette gjelder spesielt sentrum og personer uten registrert adresse. Disse verdiene er fjernet fra tabellen.

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.