Sysselsatte bosatt i Oslo etter arbeidssted

Definisjoner

Tabellen viser bosatte i Oslo i alderen 15 til 74 år per 4. kvartal hvert år, fordelt på arbeidssted. Ikke sysselsatte personer er utelatt.

En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken.

Tabellen er delt inn i byområder i Oslo og fylker for resten av landet. Byområdene består av bydeler, hvor:

· Indre by øst tilsvarer bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene
· Indre by vest tilsvarer bydelene Frogner og St. Hanshaugen
· Ytre by vest tilsvarer bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker
· Ytre by øst tilsvarer bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna
· Ytre by sør tilsvarer bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Full tittel

Sysselsatte bosatt i Oslo etter arbeidssted

Identifikasjonsnummer

nps bosatte arbeidssted

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-02-06

Notater

Tabellen gir en indikasjon på utpendling fra Oslo, men viser ikke faktiske pendlingsreiser.

Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys

For å lese mer om pendling til og fra Oslo, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/naringsliv-sysselsetting-og-pendling/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.