Sysselsatte etter bosted, kjønn og alder (D)

Definisjoner

Tabellen viser bosatte innbyggere i Oslo i alderen 15 til 74 år som er sysselsatte per 4. kvartal hvert år.

En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken.

Tabellen er delt inn i geografiske bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. SSBs vurdering er at kvaliteten på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er blitt bedre.
For mer informasjon se: https://ssb.no/regsys
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-beregning-letter-sammenligning

Full tittel

Sysselsatte etter bosted, kjønn og alder (D)

Identifikasjonsnummer

Sysselsattekjonnalder!v2

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-04-04

Notater

For å lese mer om sysselsetting i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/naringsliv-sysselsetting-og-pendling/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.