Sysselsatte etter bosted, arbeidssted og næring (SN2007)

Definisjoner

Tabellen viser sysselsatte i Oslo i alderen 15 til 74 år per 4. kvartal hvert år.

En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken.

Tabellen inneholder alle sysselsatte i Oslo. Det vil si de som er bosatte i Oslo og som er sysselsatt enten i Oslo eller utenfor Oslo, og de som er bosatt utenfor Oslo, men som er sysselsatt i Oslo.

Næring er her definert som de sysselsattes virksomheters næring, og virksomhetene er kategorisert etter Standard for næringsgruppering for 2007 (SN 2007). For å lese mer om SN2007, se Statistisk sentralbyrå: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8118001&Language=nb

Tabellen er delt inn i geografiske bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Sysselsatte etter bosted, arbeidssted og næring (SN2007)

Identifikasjonsnummer

syssesatteioslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-10-25

Notater

Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-beregning-letter-sammenligning
http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

For å lese mer om sysselsetting i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/naringsliv-sysselsetting-og-pendling/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.