Trafikkstøy - støyutsatte gjennom døgnet

Definisjoner

Prosent av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei eller bane som overstiger Lden 55 dB utenfor egen bolig. Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden og 10 dB i nattperioden.

Full tittel

Trafikkstøy - støyutsatte gjennom døgnet

Identifikasjonsnummer

TL-trafikkstoy-stoyutsatte-gjennom-dognet

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2018-06-25

Notater

Statistikken er hentet fra den strategiske støykartleggingen som gjennomføres hvert femte år. Støyberegningene er gjennomført med beregningsverktøyet CadnaA, med Nordisk beregningsmetode 1996 for støy fra vei og bane. Kartleggingen skal vise støysituasjonen 4 meter over terreng, iht. føringene for strategisk støykartlegging gitt i forurensningsforskriften kap. 5. Antall personer som er støyutsatt er beregnet iht. anbefalt metode, gitt i veileder til EUs støydirektiv. Det er støynivået utendørs ved bygningens mest støyutsatte fasade som er brukt i statistikken. Metoden medfører at antall støyutsatte er noe overestimert.

Les om statistikken om trafikkstøy på Oslo kommunes nettside
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/trafikkstoy-og-stille-omrader/

Datakilde

Bymiljøetaten. Rapporter: Strategisk støykartlegging i Oslo, utgitt i 2007, 2012 og 2017.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.