Stille områder - prosent areal med lavt støynivå

Definisjoner

Prosent av arealet i hvert enkelt stille område som har støynivå under Lden 55 dB. Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden og 10 dB i nattperioden.

Full tittel

Stille områder - prosent areal med lavt støynivå

Identifikasjonsnummer

TL-stille-omrader-prosent-areal

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2018-06-25

Notater

I et stille område kan du gå tur, leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Oslo er en av de første byene i Europa som har pekt ut stille områder. Områdene er innenfor byggesonen, og ble valgt fordi de har areal med stillhet, samtidig som de tilbyr verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv og/eller kulturaktiviteter. Iht. kommuneplanen skal de stille områdene beskyttes mot økt støypåvirkning som følge av ny eller utvidet støyende virksomhet.

Beregningsmåte
Støyberegningene er gjennomført med beregningsverktøyet CadnaA, med Nordisk beregningsmetode 1996 for vei og bane. Det er beregnet sumstøy for støy fra veier, trikk, t-bane og jernbane. Beregningene viser støysituasjonen 4 meter over terreng, iht. føringene for strategisk støykartlegging (gitt i forurensningsforskriften kap.5).
Det er ikke foretatt endringer i antall eller omfang av stille områder fra 2006 til 2016. Dersom et stille område har fått endret areal med stillhet i tidsperioden 2006 - 2011 -2016 forklares dette med økt eller redusert støy fra vei og bane nær området. Hovedårsaken til endring i støy er trafikkutvikling på eksisterende veier og baner. Det tas noe forbehold pga. usikkerheter i beregningsresultatet, blant annet pga. ulik nøyaktighetsgrad i metode og data i 2006, 2011 og 2016.

Les om stille områder på Oslo kommunes nettside
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/trafikkstoy-og-stille-omrader/

Datakilde

Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.