Biltrafikk over bygrensa Oslo Akershus, ÅDT_historisk serie

Definisjoner

ÅDT betyr årsdøgntrafikk. Dette er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året. ÅDT er et sumtall for begge retninger. Alle kjøretøy er registrert.

Tabellen viser årsdøgntrafikk (ÅTD) for 21 tellepunkter over bygrensen (fylkesgrensen) mellom Oslo og Akershus (for begge retninger).
I vestkorridoren (Asker og Bærum) er det tellinger på fem hovedveier, i nordøstkorridoren (Romerike) er foretatt tellinger på syv veier, og i sørkorridoren (Follo) er det foretatt tellinger på ni veier som krysser grensen mellom Oslo og Akershus.

Tallene for Østre Aker vei inkluderer kun felt 1 og 2. Trafikk i felt 3 og 4 inngår i tellepunkt 200209 E6 ved Hvam/Djupdalsveien.
I Bærumsveien er tall for år 2013 beregnet. Man har brukt vegtrafikkindeksen som parameter.

Det gjøres oppmerksom på at for totalt 8 veistrekninger av 21 manglet de endelige resultatene for 2015-tellinger pr 27.juni 2016. Det mangler derfor tall for disse.

For 2016 manglet data for Strandveien (måles ikke lengre) og Granfosstunnelen (under rehabilitering).

Full tittel

Biltrafikk over bygrensa Oslo Akershus, ÅDT_historisk serie

Identifikasjonsnummer

Biltraafikkbygrense

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten, FIN oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2017-03-27

Datakilde

Kilde til statistikken er Statens vegvesen Region øst.

Tabellen er utarbeidet av Akershus fylkeskommune og er også publisert på deres internettside.
Les mer: http://statistikk.akershus-fk.no/webview/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.