Tannhelse blant barn og ungdom etter alder

Definisjoner

En mye brukt indikator for å beskrive tannhelse hos enkeltindivider, grupper av befolkningen og endringer i tannhelse over tid er DMFT-indeksen. DMFT (Decayed, Missing, Filled Teeth) er et uttrykk for summen av antall tenner som har eller har hatt behov for behandling, samt gått tapt på grunn av sykdom. D viser til antall kariøse tenner, det vil si antall tenner som har behov for reparativ behandling på undersøkelsestidspunktet som følge av karies. M viser til antall tapte (trukne) tenner som følge av sykdom, mens F viser til antall tenner som tidligere er blitt behandlet som en følge av karies, ofte betegnet som antall tenner med karieserfaring. Indikatoren vi presenterer her viser prosentandelen barn og ungdom med bare friske tenner, altså DMFT = 0.

Full tittel

Tannhelse blant barn og ungdom etter alder

Identifikasjonsnummer

DMFT!Oslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for kvalitetsarbeid og epidemiologi, Helseetaten oslohelsa@hel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-06-23

Notater

Tabellen viser prosentandelen med bare friske tenner for alderstrinnene 5, 12 og 18 år for Oslo i alt for perioden 2001-2022, og for Norge som helhet for perioden 2015-2022. Tabellen viser også tilsvarende prosentandel for 3- og 15-åringer f.o.m. 2019. De observerte forskjellene må tolkes med varsomhet.

Datakilde

Tallene er hentet fra KOSTRA, Statistisk Sentralbyrå og oppdateres årlig.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.