Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål etter brukergrupper (B)

Definisjoner

Tabellen viser antall beboere med vedtak om bolig til pleie og omsorgsformål pr. 31.12.
Boliger til pleie- og omsorgsformål er kommunalt eide eller disponerte boenheter, hvor beboer betaler husleie og strøm selv. Dette er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
Statistikken omfatter omsorgsboliger, tilrettelagte boliger og trygde-/serviceboliger.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. (Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Beboerne mottar hjemmetjenester etter deres individuelle behov.
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.

Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester.

Full tittel

Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål etter brukergrupper (B)

Identifikasjonsnummer

beboere_vedtakbolig_ploformål_brukergrupper

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-09-21

Notater

For 2022 foreligger ikke data fra Bydel Stovner vedrørende antall beboere i disse kategoriene: Eldre, funksjonshemmede og utviklingshemmede.

Datakilde

Kilde til statistikken er Bydelsstatistikken. (Tabell 3 -9 ). Fra 2019 henter byrådsavdelingen dataene direkte fra ledelses- og informasjonsverktøyet LIV.
Bydelstatistikken gir grunnlag for rapportering av mål- og nøkkeltall til byrådets kvartals- og tertialmeldinger.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester hovedansvarlig for Bydelsstatistikken på helse- og omsorgsområdet.

For samlet årsstatistikk, se:
<https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner/bydelsstatistikken/>;

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.