Personell helsestasjons- og skolehelsetjenesten (B)

Definisjoner

Tabellen viser personellinnsats innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten fordelt på type tjeneste og type personell.
Målevariabel er antall timer per uke og antall årsverk.Der antall årsverk er satt som standard i tabellen, dvs. det som kommer opp når tabellen åpnes.
Antall årsverk tilsvarer (antall timer per uke) / 37,5.

Annet fagpersonell består av andre fagrupper med minimum 3-årig høyskoleutdanning.
Hjelpepersonell består av sekretærer, hjelpepleiere, assistenter med videre.

Full tittel

Personell helsestasjons- og skolehelsetjenesten (B)

Identifikasjonsnummer

personell!helsestasjon!skolehelsetjenesten

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten, FIN oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-05-02

Notater

Det er gjort en mindre endring i rapporteringen til bydelsstatistikken i 2015. Fra og med 2015 rapporteres det separat for barne- og ungdomskole. Før 2015 ble det rapportert samlet for skolehelsetjeneste i grunnskolen.

Tallene er avrundet. Det vil derfor kunne forekomme mindre avvik mellom oppgitt sum og summen av enkeltverdier.
Det er avvik mellom denne tabellen og bydelsstatistikken for jordmødre i Bydel Ullern for 2015. Det er en feil i den opprinnelige årsstatistikken. Tallene er rettet opp her i statistikkbanken. Summene som er påvirket, er også rettet opp, slik at de vil også avvike fra den orginale bydelsstatistikken.

Det er oppdaget feil i tallene for 2016 under skolehelsetjenesten i grunnskolen for kategorien jordmødre. Der skal verdiene være null. (Tallene har hele tiden vært korrekte for skolehelsetjenesten for hhv barne- og ungdomskole.) Tallene er rettet opp i mai 2018.

Datakilde

Kilde til statistikken er Bydelsstatistikken. (Tabell 2-B-1 t.o.m. 2019, tabell 2-C-1 for 2020 ).
Bydelstatistikken gir grunnlag for rapportering av mål- og nøkkeltall til byrådets kvartals- og tertialmeldinger.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester hovedansvarlig for Bydelsstatistikken på helse- og omsorgsområdet.

For samlet årsstatistikk, se:
<https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner/bydelsstatistikken/>;

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.