Fysioterapeutårsverk etter type avtale (B)

Definisjoner

Kommunehelsetjenesten er i KOSTRA definert med følgende funksjoner:

· 232. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
· 233. Annet forebyggende helsearbeid
· 241. Diagnose, behandling og re-/habilitering

I tillegg regnes også leger og fysioterapeuter tilknyttet pleie- og omsorgsinstitusjoner (f 253) og helsepersonell med administrative oppgaver (f 120).

Dataene som presenteres i tabellene er hentet hos Statistisk sentralbyrå. Dataene som innleveres er personellinnsats oppgitt med timer per uke. Timeinnsatsen divideres deretter med 37,5 som representerer en normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. For fysioterapeuter er normalarbeidsuken satt til 36 timer.

Leger og fysioterapeuter registrert som byomfattende under kommunehelsetjenesten dreier seg i hovedsak om personell ved Legevakten, Helse- og velferdsetaten, sykehjemmene, samt allmennpraktiserende leger uten avtale oppgitt av Legeforeningen. For fysioterapeuter uten avtale finnes det ingen oversikt.

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

For mer om definisjoner innenfor kommunehelsetjenesten, se Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko/aar/

Full tittel

Fysioterapeutårsverk etter type avtale (B)

Identifikasjonsnummer

kommunehelsetjenestenfysioårsverk

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-06-09

Datakilde

Kilden til statistikken er Statistisk sentralbyrå. Statistikken er en del av KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

For mer informasjon om KOSTRA, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.