Husholdninger med lavinntekt etter husholdningstyper, med og uten korrigering for formue (D)

Definisjoner

Tabellen viser antall og andel husholdninger med lavinntekt innen ulike grupper i Oslo etter bydel og delbydel. Studenthusholdninger er utelatt fra statistikken.

Tabellen bruker EU-skalen for lavinntektshusholdninger: Husholdningens inntekt etter skatt pr. forbruksenhet er under 60 prosent av medianinntekten for Oslo. Videre er husholdningsinntekten skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.

Les mer om de EU-skalaen her:
https://www.ssb.no/a/magasinet/slik_lever_vi/lenker.html

Variabelen husholdningstype inneholder tre ulike inndelinger; Husholdninger i alt, husholdninger med barn under 18 år og husholdninger med ikke-vestlig landbakgrunn. Sistnevnte kategori inneholder husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre og har landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EFTA.

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Husholdninger med lavinntekt etter husholdningstyper, med og uten korrigering for formue (D)

Identifikasjonsnummer

SLNO-husholdninger-med-lavinntekt-bydel-delbydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byt.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-04-04

Notater

For å lese mer om innbyggernes levekår i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/levekar/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for husholdninger.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.