Samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet,gjennomsnitt (D)

Definisjoner

Tabellen viser samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet (gjennomsnitt) målt i EU-skala, per 31.12 i inntektsåret.

Inntekt etter skatt er samlet inntekt der utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra. Samlet inntekt omfatter summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter pluss diverse overføringer.

Inntekten måles ved at man ser på den samlede husholdningsinntekten for alle som tilhører samme hushold. Inntekten justeres for stordriftsfordeler og ulik husholdningsstørrelse. Dette gjøres ved å regne om husholdningsinntekten til "ekvivalentinntekt"; en inntekt som skal kunne sammenlignes på tvers av husholdninger av ulik størrelse og sammensetning. En ekvivalensskala eller forbruksvekt gir dermed uttrykk for hvor stor inntekt en husholdning på for eksempel fire personer må ha, for å ha samme levestandard eller økonomisk velferd som en enslig person. Ekvivalentinntekten fordeles likt ut på hvert enkelt husholdningsmedlem.

EU-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.

For mer informasjon les her:
https://www.ssb.no/a/magasinet/slik_lever_vi/lenker.html

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Studenter er utelatt fra datamaterialet.

Full tittel

Samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet,gjennomsnitt (D)

Identifikasjonsnummer

Inntektetterskatt!gjsnitt!perforbruksenhet

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-05-19

Notater

Det er viktig å være klar over at tabellen viser husholdningens inntekter fordelt på husholdningsmedlemmene ved hjelp av vekter til ekvivalentinntekt/inntekt per forbruksenhet. Tabellen viser gjennomsnittsinntekt, og dermed kan det føre til at enkelthusholdninger med svært høye inntekter påvirker gjennomsnittet mye. Det har vært en høy vekst i gjennomsnittlig inntekt (per forbruksenhet) fra 2014 til 2015; en årsak til dette kan være at 2015 var et år kjennetegnet av svært høye utbytteutbetalinger. Tabellen viser i tillegg tverrsnittsmålinger; en husholdning med svært høy inntekt som flytter til/fra en delbydel kan påvirke gjennomsnittet mye fra et år til det neste.

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.