Inntekt etter skatt etter husholdningstype, median (B)

Definisjoner

Husholdningstype: «Alle husholdninger» teller også observasjoner som ikke telles med i husholdningstypene «aleneboende», «par uten barn», «par med barn 0-17 år» og «enslig mor/far med barn 0-17 år». Par omfatter ektepar, samboerpar og registrerte partnere.
Aleneboende barn under 18 år er ikke inkludert. De fleste av disse er trolig feilklassifisert på grunn av mangler i datagrunnlaget. Dette kan være personer under 18 år som bor sammen med andre voksne enn foreldrene, for eksempel fosterbarn og barn som bor på barnehjem og lignende.
Studenthusholdninger er ikke inkludert.

Inntekt etter skatt: Samlet inntekt der utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra.
Medianinntekt: Det inntektsbeløpet som deler en fordeling i to like store grupper, etter at inntekten er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med inntekt over som under medianinntekten.

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Inntekt etter skatt etter husholdningstype, median (B)

Identifikasjonsnummer

husholdninginntekt!per!husholdningstype

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-05-10

Notater

For å lese mer om innbyggernes inntekt i Oslo se; https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/inntekt/ eller hos SSB; https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.