Antall personer fordelt på inntektsintervall etter kjønn (D)

Definisjoner

Statistikken omfatter befolkningen i alderen 30 til 59 år.

Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter.

Alminnelig inntekt er inntekt etter særfradrag og beregningsgrunnlag for kommune-, fylkes- og fellesskatt.

Toppskattegrunnlaget omfatter personinntekt fra lønnet arbeid, beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra pensjoner. Grunnlag for toppskatt. Fra og med inntektsåret 2016 er det innført en ny trinnskatt som erstatter toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt.

Pensjonsgivende inntekt er det samme som toppskattegrunnlaget fratrukket utbetalt alders- og uførepensjon.

Tabellen er delt inn i administrative bydeler og delbydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er 10 eller færre observasjoner.

Full tittel

Antall personer fordelt på inntektsintervall etter kjønn (D)

Identifikasjonsnummer

SLNO-Antal-personer-fordelt-paa-inntektsintervall-etter-kjonn-D

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-09-13

Notater

For å lese mer om innbyggernes inntekt i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/inntekt/

Tabellen inneholder toppskattegrunnlag til og med inntektsåret 2015, og trinnskattegrunnlag fra og med inntektsåret 2016. For mer informasjon om trinnskatt: http://www.skatteetaten.no/nn/Tabellar-og-satsar/trinnskatt/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. For nærmere informasjon, se http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.