Husholdninger og personer etter husholdningstype (D)

Definisjoner

Denne tabellen inneholder statistikk over antall privathusholdninger og antall personer i privathusholdninger. Til samme privathusholdning regnes personer som er bosatt i samme privatbolig.

Husholdningstype:
Som par regnes to personer bosatt i samme bolig og som er ektepar, samboerpar og registrerte partnere. (Se forøvrig definisjoner i Om statistikken hos SSB.)
Kategorien små barn vil si at yngste barn er 0-5 år.
Store barn vil si at yngste barn er 6-17 år.

Geografi:
Delbydelsinndelingen i Oslo ble endret fra og med 2017 da fire delbydeler ble delt og antallet delbydeler økte fra 94 til 98. Tall tom 2016 er fordelt etter gammel delbydelsinndeling, mens tall fom 2017 er fordelt etter nye delbydeler. Les mer om geografiske inndelinger her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Sammheng med befolkningssstatistikk
Statistikken er fram til 2013 laget ut fra hvor personene var registrert bosatt 1. januar (formelt bosted). Fra og med 1.1.2014 ble det innført noen unntak.
Det ble fra 1.1.2014 gjennomført endringer i rutinene for bl.a. ugifte studenter. Studenter som er registrert bosatt hos foreldrene, men som i studietiden oppholder seg ved studiestedet er plassert i husholdninger i studiekommunen ved hjelp av alternative adressekilder og statistiske metoder. Videre blir informasjon fra NAV brukt til å plassere personer som faktisk oppholdt seg på institusjon, men som fremdeles er registrert bosatt på sin privatadresse, i kategorien "Bosatt i andre husholdninger" (ikke privathusholdninger). Som følge av dette, avviker antall personer i husholdningsstatistikken litt fra øvrig befolkningsstatistikk.

Les mer om statistikken, definisjoner osv. hos SSB:
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om#content

Full tittel

Husholdninger og personer etter husholdningstype (D)

Identifikasjonsnummer

husholdn!personer!hhtype!D

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-08-10

Notater

Pga. registerkvalitet og nødvendige beregninger vil små tall i tabellene ikke være eksakte verdier, men ha relativt stor grad av usikkerhet.(Jfr. Om statistikken hos SSB, under overskriften "Produksjon" og "Konfidensialitet"; https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om#content)

Statistikken for 2014 og senere, er ikke direkte sammenlignbar med tidligere årganger.
I forbindelse med publisering av tall per 1.1.2014 og 1.1.2015 ble det gjennomført to relativt omfattende endringer i SSBs produksjonsrutiner. For å unngå to brudd i tidsserien er tallene som opprinnelig ble publisert per 1.1.2014 og som bare inneholdt noen av de nye rutinene, byttet ut med tall som inneholder begge de to omleggingene. Det er nå ett brudd i tidsserien, dvs. mellom 1.1.2013 og 1.1.2014. Les mer om dette hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om#content

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.