Husholdninger etter husholdningstype og antall barn (B)

Definisjoner

Denne tabellen inneholder statistikk over antall privathusholdninger etter type og etter antall barn 0-17 år i husholdningen.
Til samme husholdning regnes personer som er bosatt i samme privatbolig.

Husholdningen, er i tabellen forkortet til HH.

Kategorien små barn vil si at yngste barn er 0-5 år.
Store barn vil si at yngste barn er 6-17 år.
Kategorien "Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år" består av flerfamiliehusholdninger uten barn, samt flerfamiliehusholdninger med voksne barn over 18 år (dvs. foreldre og hjemmeboende barn over 18 år).

For 2014 og senere, vil den geografiske inndelingen "Sentrum, Marka og uten registrert adresse" også inneholde tall for husholdninger som "ikke er fordelt på bydel".

Statistikken er fram til 2013 laget ut fra hvor personene var registrert bosatt 1. januar (formelt bosted). Fra og med 1.1.2014 ble det innført noen unntak.
Det ble fra 1.1.2014 gjennomført endringer i rutinene for bl.a. ugifte studenter. Studenter som er registrert bosatt hos foreldrene, men som i studietiden oppholder seg ved studiestedet er plassert i husholdninger i studiekommunen ved hjelp av alternative adressekilder og statistiske metoder. Videre blir informasjon fra NAV brukt til å plassere personer som faktisk oppholdt seg på institusjon, men som fremdeles er registrert bosatt på sin privatadresse, i kategorien "Bosatt i andre husholdninger" (ikke privathusholdninger).

Les mer om statistikken hos SSB:
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om#content

Full tittel

Husholdninger etter husholdningstype og antall barn (B)

Identifikasjonsnummer

husholdninger!type!antallbarn

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten, FIN oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-08-09

Notater

Pga. registerkvalitet og nødvendige beregninger vil små tall i tabellene ikke være eksakte verdier, men ha relativt stor grad av usikkerhet.(Jfr. Om statistikken hos SSB, under overskriften "Produksjon" og "Konfidensialitet"; https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om#content)

Statistikken for 2014 og senere, er ikke direkte sammenlignbar med tidligere årganger.
I forbindelse med publisering av tall per 1.1.2014 og 1.1.2015 ble det gjennomført to relativt omfattende endringer i SSBs produksjonsrutiner. For å unngå to brudd i tidsserien er tallene som opprinnelig ble publisert per 1.1.2014 og som bare inneholdt noen av de nye rutinene, byttet ut med tall som inneholder begge de to omleggingene. Det er nå ett brudd i tidsserien, dvs. mellom 1.1.2013 og 1.1.2014. Les mer om dette hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om#content

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.