Arbeidsstyrkestatus: Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger inkl. NEET (B)

Definisjoner

Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre, og viser både antall og andeler for hver alders- og utdanningsgruppe.

NEET er en forkortelse av «Not in Education, Employment or Training» som primært brukes om ungdom utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og er derfor mest relevant for aldersgruppen 15-29 år. Se følgende artikkel hos SSB for mer informasjon om denne klassifiseringen - https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ungdom-som-verken-er-i-arbeid-eller-utdanning.

Full tittel

Arbeidsstyrkestatus: Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger inkl. NEET (B)

Undertittel

Bosatte 15 år og over fordelt på utdanningsvnivå, alder og deres tilknytning til arbeidslivet. Tabellen inneholder en gruppe for NEET som står for "Neither in Employment, Education or Training" og er altså personer som ikke er sysselsatt, i utdanning eller i et arbeidsmarkedstiltak. Se "Om statistikken" for mer informasjon.

Identifikasjonsnummer

DB-Arbeidsstyrkestatus2

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-11

Notater

Se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/tilknytning-til-arbeid-utdanning-og-velferdsordninger#om-statistikken for mer informasjon om definisjoner og feilkilder.

Datakilde

Fra SSB.no:

Tallene i statistikken baserer seg på informasjon fra system for persondata (SFP). Dette systemet består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å kompensere for manglende arbeidsinntekt. I SFP finnes det også demografiske bakgrunnsvariabler, slik som kjønn og alder. De fleste variabler hentes direkte fra de forskjellige grunnlagsregistrene, mens enkelte blir konstruert ved å kombinere data fra ulike kilder. Tellingstidspunktet er 4. kvartal hvert år.

De viktigste datakildene i SFP er SSBs registerbasert sysselsettingsstatistikk og utdanningsstatistikk (igangværende utdanning), Det sentrale folkeregisteret (DSF) og NAVs registre over arbeidsledige og personer på ulike tiltak og offentlige ytelser.

Tallene for sysselsatte til og med 2014 er basert på data fra NAVs Arbeidsgiver-/arbeidstakerregister (Aa-registeret) og lønns- og trekkoppgaveregister (LTO-registeret). Fra og med 2015 er disse erstattet med A-ordningen. I tillegg til a-ordningen benyttes andre registre, der de viktigste er selvangivelsesregisteret administrert av Skattedirektoratet, registeret over vernepliktige fra Vernepliktsverket og Enhetsregisteret. Les mer om datakildene for sysselsatte i «Om statistikken» for registerbasert sysselsettingsstatistikk.

Tall for registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak bygger på data fra NAVs saksbehandlersystem, ARENA (tidligere SOFA-søker). Registeret omfatter blant annet personer registrerte som helt arbeidsledige, personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak, samt personer med nedsatt arbeidsevne.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.