Vannkvalitet - Hoffselva

Definisjoner

Overvåkingsdata avgjør sammen med faglige vurderinger den økologiske og kjemiske tilstanden for et vassdrag. Skalaen går fra svært god til svært dårlig. Veileder 02:2013, Direktoratsgruppen beskriver hvordan man skal gjøre denne vurderingen.

Tallene er oppgitt i EQR som betyr Ecological Quality Ratio - økologisk kvalitetskvotient på norsk. En EQR er kvotienten mellom en observert verdi for en parameter for et kvalitetselement, og verdien for naturtilstanden for samme parameter. Hele definisjonen av EQR finner du på vannportalen.no.

Enklere kan man si at vassdragets eqr beskriver vannkvaliteten gjennom året etter denne tilstandsklassifisering:

Svært god: >0,98 EQR
God: 0,86-0,98 EQR
Moderat: 0,74-0,86 EQR
Dårlig: 0,62-0,74 EQR
Svært dårlig: <0,62 EQR

Full tittel

Vannkvalitet - Hoffselva

Identifikasjonsnummer

TL-vannkvalitet-hoffselva

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-06-14

Notater

Hovedkilden til forurensningen er avløpsnettet. Avrenning fra tette flater som parkeringsplasser, gater og veier fører også til forurensing av elver og bekker. Akutte utslipp kan også gjøre stor skade.

Vannkvalitet påvirker bunndyrene. De kan derfor fortelle om tilstanden i vassdraget. For å vurdere om vannkvaliteten forbedrer seg gjennomfører Oslo bunndyrundersøkelser. Dette er omfattende undersøkelser. To av åtte hovedvassdragene undersøkes grundig hvert år. Dvs at alle åtte hovedvassdrag undersøkes omtrent hvert fjerde år.

Oppstart 2009:
2009: Alna og Frognerelva
2010: Akerselva og Hovinbekken
2011: Lysakerelva og Mærradalsbekken
2012: Hoffselva og Ljanselva
2013: Alna og Frognerelva
2014: Lysakerelva og Mærradalsbekken
2015: Akerselva og Hovinbekken
osv.

Les beskrivelsen av vannkvaliteten i de åtte hovedvassdragene på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/vann-og-vassdrag/

Datakilde

Vann- og avløpsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.