Husholdninger hvor over halvparten av inntekten kommer fra overføringer (D)

Definisjoner

Tabellen viser andel husholdninger hvor over halvparten av husholdningsinntekten før skatt kommer fra offentlige overføringer. Husholdninger der hovedinntektstaker er over 66 år og studenthusholdninger er utelatt av statistikken.

Offentlige overføringer defineres som sosialhjelp, dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte, ytelser fra folketrygden, grunn- og hjelpestønad, barnetrygd inkl. småbarnstillegg, engangsstønad ved fødsel, fødsels- og adopsjonspenger, kontantstøtte, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad for enslige forsørgere, studiestipend, sykepenger, individstønad, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad mm.

Tabellen inneholder to ulike husholdningstyper. Husholdninger i alt og Husholdninger med barn under 18 år.

Måltallet Antall viser antall husholdninger hvor over halvparten av husholdningsinntekten før skatt kommer fra offentlige overføringer, for valgte husholdningstype.

Måltallet Andel viser antall husholdninger hvor over halvparten av husholdningsinntekten før skatt kommer fra offentlige overføringer, som andel av antall husholdninger for valgte husholdningstype.

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Husholdninger hvor over halvparten av inntekten kommer fra overføringer (D)

Identifikasjonsnummer

SLNO-over-halvpart-overforing

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Statistisk sentralbyrå

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)

Versjon

13.02.23

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.