Gjennomsnittsinntekt etter delbydel og utdanningsnivå (D)

Definisjoner

Statistikken omfatter befolkningen 17 år og eldre, per 31.12 i inntektsåret.

Bruttoinntekt omfatter lønnsinntekter, næringsinntekter, pensjoner og kapitalinntekter.

Alminnelig inntekt er inntekt etter særfradrag og beregningsgrunnlag for kommune-, fylkes- og fellesskatt.

Toppskattegrunnlaget omfatter personinntekt fra lønnet arbeid, beregnet personinntekt fra næring og personinntekt fra pensjoner. Grunnlag for toppskatt. Fra og med inntektsåret 2016 er det innført en ny trinnskatt som erstatter toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt.

Pensjonsgivende inntekt er det samme som toppskattegrunnlaget fratrukket utbetalt alders- og uførepensjon.

Statistikken viser befolkningen etter høyeste avsluttede utdanning. For nærmere informasjon om klassifisering av utdanningsnivå, se http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar/

Tabellen er delt inn i geografiske bydeler og delbydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Gjennomsnittsinntekt etter delbydel og utdanningsnivå (D)

Identifikasjonsnummer

inntektutdanning!ny

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-02-25

Notater

For å lese mer om innbyggernes inntekt i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/inntekt/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. For nærmere informasjon, se http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.