Gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt per forbruksenhet (D)

Definisjoner

Tabellen viser gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt per forbruksenhet. Studenthusholdninger er ikke inkludert.

Inntekt etter skatt er samlet inntekt der utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra. Samlet inntekt omfatter summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter pluss diverse overføringer. Inntekten måles ved at man ser på den samlede husholdningsinntekten for alle som tilhører samme hushold. Inntekten justeres for stordriftsfordeler og ulik husholdningsstørrelse. Dette gjøres ved å regne om husholdningsinntekten til "ekvivalentinntekt"; en inntekt som skal kunne sammenlignes på tvers av husholdninger av ulik størrelse og sammensetning. En ekvivalensskala eller forbruksvekt gir dermed uttrykk for hvor stor inntekt en husholdning på for eksempel fire personer må ha, for å ha samme levestandard eller økonomisk velferd som en enslig person. Ekvivalentinntekten fordeles likt ut på hvert enkelt husholdningsmedlem.

EU-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt per forbruksenhet (D)

Identifikasjonsnummer

SLNO-inntektetterskatt-husholdningstype-delbydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Notater

For å lese mer om innbyggernes inntekt i Oslo se; https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/inntekt-utdanning-og-levekar/inntekt/ eller hos SSB; https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.